O mnie

Fotografię odkryłam przypadkiem i bardzo późno. W 2009 r. pojechałam pierwszy raz w Tatry sama. I tak się zaczęło. To w czasie moich samotnych w większości wypraw próbując pokazać piękno gór na fotografiach dowiedziałam się, że potrafię "widzieć". Byłam zdziwiona, że ja osoba pozornie niecierpliwa potrafię spędzić długie godziny bawiąc się starą Minoltą Z1, którą dostałam niedługo wcześniej. Byłam zaskoczona, że fotografia, która szczególnie jakoś nigdy mnie nie interesowała z dnia na dzień z niewinnego hobby przerodziła się w wielką pasję, która zawładnęła moim życiem i stała się motorem wielu moich decyzji i działań. I gdy w 2012 r. straciłam pracę to pomyślałam, że chciałabym robić coś co kocham robić. Napisałam biznesplan i dzięki otrzymanej dotacji kupiłam lustrzankę i zaczęłam pracować jako fotograf. I gdy teraz z perspektywy czasu patrzę na to co w moim życiu się nagle zadziało to nie żałuję niczego bo wiem, że mogę połączyć pracę z pasją a to się udaje jedynie nielicznym.

Dzięki fotografii zaczęłam patrzeć "bardziej", widzieć "więcej" - stałam się lepszym obserwatorem. Uwielbiam ją za to.  Gdy za pomocą aparatu tnę rzeczywistość na małe fragmenty czuję, że widzę coś co nie jest widzialne przez wszystkich, jak bym dotykała tajemnicy i to nie tylko palcem ale całą dłonią, bo tak najbardziej lubię doświadczać życia.. Kocham fotografię za to, że mogę zatrzymać wyjątkowe chwile dłużej  i pokazać je innym.

Jako osoba towarzyska zawsze lubiłam snuć opowieści a dzięki fotografii odkryłam, że mogę zrobić to w sposób ciekawszy, zachęcający innych do przeżycia ze mną swoich wrażeń. Lubię dzielić się z innymi ludźmi tym co widzę i tym jak to widzę.  Nie lubię rutyny, stale szukam nowych wyzwań w fotografii. Dążę do tego by moje zdjęcia zaskakiwały i wywoływały emocje. Szukam cały czas w sobie nowych pomysłów i staram się nie powtarzać w moich zdjęciach. Chcę by były coraz lepsze.

Moim żywiołem jest ruch dlatego aktywnie uprawiam sport a w szczególności wspinaczkę, rowery górskie i bieganie. Poza tym uwielbiam podróże. Odwiedziłam większość krajów Europy, zajrzałam też do Azji i Afryki. W wielu tych miejscach wędrowałam i wspinałam się  również w tamtejszych górach i skałach m.in. na Ukrainie, w Norwegii, Grecji, Maroku, Albanii, Sardynii, Macedonii, Niemczech czy Austrii; zdobyłam  Grossglockner (3789 m), Grossvenediger (3662 m) i Mont Blanc (4810 m).

Od kilku lat aparat towarzyszy mi praktycznie zawsze (fotografuję nawet pod wodą :- )

Moje zdjęcia były publikowane m.in. w Kwartalniku Tatry, Taterniku, SKI Magazyn, Runners World Polska, Magazynie Bieganie, NPM - Magazynie Turystyki Górskiej, Góry - Polish Climbing Magazine, Twoim Stylu, Magazinie Dzikie Życie, Gazecie Krakowskiej, Newssweek Polska.

 

Wystawy i nagrody

Czerwiec 2015 - wyróżnienie FIAP / FIAP AWARDS (Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej) na XXXV Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski”. Wyróżniono cykl "Mrówki". Udział w pokonkursowej wystawie w Nowym Targu.

Maj 2015 - Wystawa autorska zdjęć pt. "Szukając Raju" w ramach XXII Przeglądu Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz, organizator: Muzeum Sportu i Turystyki, Miejsce: Centrum Olimpijskie w Warszawie, Wernisaż: 8 maja 2015

Kwiecień 2015 - udział w wystawie w ramach  V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pn.:  "Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny" - praca "Jesienne torfowisko"

Grudzień 2014 - Styczeń 2015 - wystawa autorska moich zdjęć pt. "W drodze" w Kawiarni Roma w Zakopanem.

Listopad 2014 - udział moich sześciu fotografii w wystawie pokonkursowej organizowanej przez Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem.

Listopad 2014 - pierwsza nagroda oraz wyróżnienie w Konkursie "Tatrzańska Jesień" organizowanym przez Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury.

Październik 2014 - udział w wystawie z okazji 120- lecia istnienia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Zakopane.

Sierpień – wrzesień 2014 – udział w wystawie pokonkursowej w ramach XXVIII Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze (cykl zdjęć "Grossglockner")

Sierpień - październik 2014 – udział w wystawach pokonkursowychw ramach Międzynarodowego Konkursu National Geographic „Nasze Karpaty” Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Gdańsku i Wrocławiu (praca "W drodze") 

Czerwiec- Lipiec 2014 - udział wystawie pokonkursowej w ramach XXXIV Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego im. Jana Sunderlanda "Krajobraz Górski 2014" ( prace "Poranek" oraz "Skiturowcy")

Czerwiec 2014 – III mejsce za cykl "Groggglockner" na XXVIII Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze

Czerwiec 2014 – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie National Geographic „Nasze Karpaty” 

Maj 2014 – wygrana w Konkursie fotograficznym "Aktywna Wiosna" organizowanym przez National Geographic 

Maj 2014 - wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Uchwycić marzenia” organizowanym przez SwiatObrazu.pl

Kwiecień 2014 - III miejsce w konkursie "Góry są piękne w zimowej bieli" 

Październik 2013 – I miejsce w konkursie fotograficznym "Wspomnienie wakacji" organizowanym przez Ceneria.pl i Lafuma

Lipiec 2013 - Udział w wystawie zbiorowej Opolskiego Festiwalu Fotografii – (temat "Ciało")

Luty 2013 - Wystawa autorska "Między niebem a ziemią", Galeria Fotografika w Opolu

Grudzień 2012 – Udział w zimowej wystawie zbiorowej Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego

 

 

I have discovered photography by chance and very late. In 2009 I went for the first time in the Tatras Mountain alone. And so it began. During my lonely expeditions trying to show the beauty of the mountains in the photos, I have learned that I can "see". I was surprised that I, apparently impatient person, can spend long hours playing with an old Minolta Z1. I was surprised that photography, which never particularly interested me, from day to day with an innocent hobby turned into a great passion, that took possession of my life and has become motivation for my decisions and actions. And when in 2012 I lost my job, I thought that I would like to do something that I love. I wrote a business plan, and thanks to recived grant I have bought SLR and started working as a photographer. And when now in retrospect I look at my life changes, I do not regret anything because I know, that I can combine work with passion and it is a rarity.

Thanks photography, I started to look "more" to see "more" - I've become a better observer. I love photography for it. When I cut reality into small fragments using camera, I feel that I see something that is not visible to all, as I'd touched the secret, and not only with a finger but the whole hand, as I most like to experience life .. I love photography for the fact that I can catch special moments longer and share them to others.

As someone who likes being in society and telling stories, through photography I discovered that I I I can do it in a way more interesting, encouraging others to live experiences with me. I like to share with others what I see and how I see it. I dislike routine,I am constantly looking for new challenges in photography. I aim to make my photos surprising and causing emotions. I'm looking all the time new ideas and trying not to repeat in my pictures. I want to be better and better.

My element is the movement so actively do sports in particular climbing, mountain cycling, and running. Besides, I love to travel. I have visited most of the countries of Europe, I looked also to Asia. In many of these places wandered among the mountains Ukrainan, Norway, Greek, Albanian, Macedonian, German and Austrian; gained the higher peaks of the Grossglockner (3789 m), Grossvenediger (3662 m) and Mont Blanc (4810 m).

For several years the camera's with me almost always (I make underwater photos also : -)

My photographs have been published, among others, in Quarterly Tatry, Taternik, SKI Magazine, Runners World Poland.


Exhibitions and Awards


December 2014 - January 2015 - an exhibition of my author photos "On the Road" in the Cafe Roma in Zakopane.

November 2014 - part of my six photographs in post-competition exhibition organized by the Tatra Agency for Development, Promotion and Culture in Zakopane.

November 2014 - the first prize and honorable mention in the competition "Tatra Autumn", organized by the Tatra Agency for Development, Promotion and Culture.

October 2014 - participation in the exhibition to celebrate the 120-anniversary of the Sokół, Zakopane.

August - September 2014 - participation in an post-competition exhibition of XXVIII Biennial of Photography in Jelenia Gora (series of photographs "Grossglockner")

August - October 2014 - participation in post-competition exhibitions of International Competition National Geographic "Our Carpathians" in Warsaw, Krakow, Rzeszow, Gdansk and Wroclaw (work "On the Road")

July 2014 - won in a photo competition organized by the portal “We run the Mountains”

June-July 2014 - participation in the post-competition exhibition of XXXIV International Photo Contest them. John Sunderland "Mountain Landscape 2014" (works "Morning" and "Skiturowcy")

June 2014 – IIIrd prize of "Groggglockner" at the XXVIII Biennial of Photography in Jelenia Gora.

June 2014 - an honorable mention in the International Competition National Geographic "Our Carpathians"

May 2014 - won the photo contest "Active Spring" organized by National Geographic and Varta

May 2014 - an honorable mention in the photo competition "Capture the dream" organized by SwiatObrazu.pl

April 2014 - Third place in the competition "The mountains are beautiful in winter white"

November 2013 - won in a photo competition, "Where is the snow?" Organized by Nosal Ski Training Center

October 2013 – Ist prize in the photographic competition "Holiday Memories" organized by Ceneria.pl and Lafuma

July 2013 - Participation in a group exhibition of Opole Festival of Photography – (subject "Body")

February 2013 – Author exhibition "Between Heaven and Earth", Gallery of Photography in Opole

December 2012 - Participation in a group winter exhibition of Opole Photographic Society